Kwaliteit en zorg

We geven u graag meer informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingenzorg gewaarborgd is.

Kleutervolgsysteem

In de kleuterklas is het dag- , week- en jaarritme de bron van het bestaan van een kind op school. De jaarfeesten markeren het jaarritme en de jaargetijden. De kinderen beleven het allemaal intensief. Voor de kleuterleidsters is er veel te observeren en te signaleren. Hun bevindingen ‘tekenen zij op’ in het kleutervolgsysteem.

Het kleutervolgsysteem is ontwikkeld door de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen. Sinds schooljaar 2016-2017 zijn we overgestapt op een digitale versie van dit volgsysteem. Gedurende het hele schooljaar kunnen de kleuterleidsters de bevindingen n.a.v. hun observaties vastleggen. Zo ontstaat er een overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van elk kind.

Het schoolrijpheidsonderzoek

Het schoolrijpheidsonderzoek is door de invoering van het kleutervolgsysteem geen vast onderdeel meer voor elke oudste kleuter. In de meeste gevallen blijkt uit het kleutervolgsysteem of een kind schoolrijp is voor de 1e klas. We hanteren 1 september als grensdatum: kinderen die in het 2e kleuterjaar vóór 1 september 6 jaar worden, gaan in principe door naar de 1e  klas. Als er op grond van de gegevens uit het kleutervolgsysteem twijfels bestaan over de schoolrijpheid voor de overgang naar de 1e klas, kan er een aanvullend onderzoek worden verricht. De procedure die we volgen wordt aan alle ouders van de oudste kleuters toegelicht op een ouderavond in januari.

Leerlingvolgsysteem

We werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys in de klassen 1 t/m 6. In Parnassys staan de gegevens van elk kind. We nemen vanaf de 1e klas op een aantal vaste momenten citotoetsen af op het gebied van rekenen, spelling en lezen. De resultaten worden door de leerkrachten ingevoerd in Parnassys. Overigens vormen deze resultaten maar een deel van de vorderingen. Ook de bevindingen van de leerkrachten tijdens periodelessen, oefenuren en vaklessen worden beschreven. Naast bovenstaande gegevens bevat het leerlingvolgsysteem alle kopieën van de getuigschriften tot dan toe. Het leerlingvolgsysteem is ter inzage voor de eigen leerkracht, het lerarenteam en de inspectie. Ouders en/of verzorgers kunnen op verzoek, via de leerkracht, het dossier van hun eigen kind inzien. Voor inzage door derden moeten de ouders/verzorgers eerst toestemming geven.

In april wordt in de 6e klas de IEP eindtoets afgenomen. De adviezen voor het voorgezet onderwijs worden in januari/februari vastgesteld en met de ouders en kinderen gedeeld. Het advies is gebaseerd op wat een kind tijdens zijn schooltijd heeft laten zien op het gebied van werkhouding, samenwerken, sociaal emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

De leerkrachten en de intern begeleider hebben 2 tot 3 keer per jaar gesprekken over de klas en de leerlingen. Op deze manier worden ook de kinderen met extra ondersteuningsbehoeften goed gevolgd. In sommige gevallen wordt het samenwerkingsverband (De Eem) ingeschakeld. Dit gebeurt als de ondersteuning voor een kind de basisondersteuning overstijgt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Het leerlingvolgsysteem wordt aangestuurd en beheerd door de intern begeleider. Daarmee wordt ook het gewenste niveau binnen de totale schoolorganisatie bewaakt.

Getuigschriften

Het schooljaar wordt vanaf de eerste klas afgesloten met de uitreiking van het getuigschrift. Dit getuigschrift neemt de plaats in van het rapport. Het omvat een deel voor het kind en een deel voor de ouders. Het deel voor het kind is een verhaal of een gedicht, aansluitend bij ontwikkeling van het kind op dat moment. Het ouderdeel bestaat uit een verslag over de ontwikkeling en de vorderingen van hun kind in het afgelopen schooljaar.

Oudercontacten

Per klas worden er ouderavonden gehouden, waar de klassensituatie van dat moment wat betreft leerstof en sociale ontwikkeling aan bod komt. Ook thema’s die met het vrijeschoolonderwijs te maken hebben, krijgen hier aandacht.

Twee keer per jaar zijn er oudergesprekken door alle klassenleerkrachten (kleuters en onderbouw). In dat gesprek wordt een kort ontwikkelingsbeeld geschetst van het kind op dat moment. Mocht tijdens dit gesprek blijken dat er verschil is met betrekking tot het beeld van het kind tussen leraar en ouder, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een langer, uitgebreider gesprek.

Kinderbespreking

Elke leerkracht heeft de mogelijkheid een leerling uit zijn/haar klas in te brengen voor de kinderbespreking, die plaats vindt tijdens de pedagogische vergadering. Dit hoeft overigens geen zorgleerling te zijn. In de kinderbespreking worden de collega’s uitgebreid over het kind geïnformeerd door de klassenleerkracht, vakleerkrachten, interne begeleider en schoolarts. Aan de hand van een of meer vragen van de klassenleerkracht proberen de collega’s gezamenlijk te doorgronden wat dit kind nodig heeft en wat de klassenleerkracht en eventueel andere deskundigen in en buiten de school kunnen bijdragen. Deze werkwijze wordt niet alleen gezien als hulp voor de leerling, maar vooral ook als deskundigheidsbevordering voor alle collega’s.

Intern begeleider

De intern begeleider is zorgcoördinator en verantwoordelijk voor de zorgverbreding in de school. De intern begeleider van onze school is Maya Duijf voor de kleuters en eerste klas en Annette Mensink, voor de 2de tot en met de 6de klas. . Zij heeft zowel een ondersteunende, als een coördinerende taak.

Twee tot drie maal per schooljaar is er overleg tussen de interne begeleider en de klassenleerkracht, waarbij de hele klas en/of individuele leerlingen besproken worden. Voor de klassen 1 t/m 6 betekent dit dat ook de toetsgegevens daar besproken zullen worden en dat er afgestemd wordt over de interventies die in de klas of daarbuiten nodig zijn voor een kind. Dit heeft een drieledig doel:

  • Ontwikkelingsniveau van de klas als geheel bewaken;
  • Didactische en/of methodische ondersteuning van de klassenleerkracht;
  • Samen kijken naar wat er nodig is voor zorgleerlingen.

Dit proces heeft een cyclisch karakter en staat jaarlijks beschreven in de zorgdocumenten die door de intern begeleider worden opgesteld. We werken met aspecten uit handelingsgericht werken (HGW) en kijken hoe dat systeem aansluit bij de werkwijze op onze school. Dit is een proces dat steeds volop in beweging is en waar we veel over afstemmen met elkaar.

Extra ondersteuning buiten de klas

In iedere klas bevinden zich kinderen die door hun manier van leren, door hun gedrag of op andere wijze opvallen en op die basis speciale zorg behoeven. Wij zien het als onze taak deze kinderen te omringen met extra aandacht en/of ondersteuning. In eerste instantie gebeurt dit door de leerkracht in de klas. Soms zien we dat er meer nodig is voor een kind en wordt een in overleg met de ouders aangemeld voor een periode remedial teaching (RT). De remedial teacher heeft regelmatig contact met de leerkrachten over de vorderingen bij de RT.

Samenwerkingsverband de EEM

Samenwerkingsverband (SWV) de Eem is een vereniging van 28 samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs voor passend onderwijs in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg (Eemdijk), Leusden (Achterveld), Soest (Soesterberg) en Woudenberg.SWV de Eem biedt hulp.
De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van, kind (en ouders) en school wat het beste onderwijsaan-bod is. Lukt dat niet? Dan biedt SWV de Eem hulp bij passend onderwijs, het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel.
Voor meer informatie: SWV de Eem

Vertrouwenspersoon

Marleen Versteege-Verschoor, bereikbaar via emailadres: de.reis.marleen@gmail.com

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’