Aanmeldingsprocedure zij-instroom

Dit is een toelichting op de pro­cedure die wordt gevolgd wanneer ouders en/of verzorgers* zich willen oriënteren op een overstap naar de Zeister Vrije School van hun reeds schoolgaande kind(eren).

*Overal waar u verderop in dit document ‘ouders’ leest hebben wij het over ‘ouders en/of verzorgers’.

ORIËNTATIE

Op onze website staat de schoolgids waarin de belangrijkste kenmerken van het vrijeschoolonderwijs in grote lijnen worden beschreven. Deze informatie geeft een algemeen beeld van de school en het onderwijs, maar geen antwoord op specifieke vragen van ouders die de keuze voor een andere school voor hun kind overwegen. De eerste stap in dit proces is het bijwonen van een introductie-bijeenkomst. Het bijwonen van deze bijeenkomst is een voorwaarde voor aanmelding bij de Zeister Vrije School.

Hierna kunnen ouders op de website een aanmeldingsformulier zij-instroom invullen. Na ontvangst van dit formulier zullen wij binnen een week contact opnemen met ouders om te laten weten of er in principe plek is in de betreffende klas(sen) en wanneer hun aanvraag opgepakt wordt.

AANNAMEPROCEDURE

De intern begeleider van de locatie waar plek is, neemt vervolgens contact op met ouders om de aanvraag door te nemen. De ib’er ontvangt daarna graag de toetsgegevens, kopieën van de laatste rapporten en andere relevante informatie van het betreffende kind, zoals verslag(en) van onderzoeken.

Als de intern begeleider mogelijkheden ziet voor een goede overstap, is het belangrijk dat ouders de huidige school op de hoogte stellen van een eventuele overstap naar de Zeister Vrije School.

Hierna wordt door de ib’er, met toestemming van ouders, contact opgenomen met de huidige school om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. Op basis van de verkregen informatie beoordeelt onze intern begeleider of er in principe kan worden voldaan aan de onderwijsbehoeften van de aangemelde leerling(en) en of het zinvol is om de aannameprocedure voort te zetten of niet. Als we denken niet te kunnen bieden wat de leerling nodig heeft, zal de intern begeleider dit bespreken met ouders.

Wanneer er geen belemmeringen zijn, zal er een aannamegesprek gepland worden met ouders en kind(eren).

AANNAMEGESPREK

Bij het aannamegesprek zijn in principe de klassenleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Op basis van de kennismaking met de aangemelde leerling proberen zij in te schatten of de leerling zich thuis zal gaan voelen en zich goed zal kunnen ontwikkelen in de specifieke klas waar de leerling in geplaatst zal worden. Hierna kan er nog gekozen worden voor een paar meeloopdagen, in overleg met de ib’er. Pas nadat het aannamegesprek heeft plaatsgevonden, wordt een definitief besluit over de aanname genomen.

Als bij het aannamegesprek de indruk ontstaat dat we niet aan de onderwijsbehoeften van het aangemelde kind kunnen voldoen, vindt opnieuw een gesprek plaats tussen ouders en ib’er om te verkennen wat eventuele andere mogelijkheden zijn.

PLAATSING

Na een positief besluit over de aanname wordt de datum van plaatsing en inschrijving besproken met onze intern begeleider. In principe stroomt een nieuwe leerling in na een schoolvakantie.

HUISVESTING KLASSEN

De Stichting Zeister Vrije School bestaat uit drie scholen op verschillende locaties; de Socrateslaan, de Burgemeester van Tuylllaan en de Bergweg. Elke school bestaat uit drie kleuterklassen en klas één tot en met zes.

Op de Socrateslaan en de Bergweg zijn drie kleuterklassen gehuisvest waarvan de kinderen in principe doorstromen naar de eerste klas van hetzelfde gebouw als ze zes jaar zijn geworden. Op de Burgemeester van Tuylllaan is ruimte voor slechts twee kleuterklassen. De derde kleuterklas is gehuisvest op de Socrateslaan en vanuit daar stromen de oudste kleuters weer naar de eerste klas op de Burgemeester van Tuylllaan. We proberen zoveel mogelijk kinderen uit een gezin op dezelfde school te plaatsen.

WACHTLIJST

Als er na de oriëntatiefase niet direct plek is voor een kind, kunnen we inschatten of eventuele plaatsing op de wachtlijst mogelijk en zinvol is. Kinderen die worden aangemeld in verband met verhuizing krijgen voorrang op de wachtlijst.

We kunnen helaas geen plek reserveren voor leerlingen bij een voorgenomen verhuizing naar de regio Zeist waarbij de verhuisdatum niet zeker is. Pas wanneer er een huis is gevonden en de verhuisdatum vast staat wordt bekeken of zij-instroom mogelijk is.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’